Algemene
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Muzix VOF
Oude Steenweg 136
2530 Boechout
info@muzix.be
BTW-nummer: 0561 807 964

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door MUZIX VOF (hierna ‘MUZIX’ genoemd). Klik hieronder op ‘Musicalstages & Lessen’ of ‘Webshop’ om de betreffende voorwaarden te lezen:

Artikel 1: Algemene bepalingen

Muzix wil een aantal leuke muzixspullen aanbieden via haar webshop.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webshop van Muzix. Bij het plaatsen van een bestelling via onze webshop moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2: Prijs

De verkoper heeft het recht om te allen tijde de prijzen te wijzigen door ze online te publiceren.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De leveringskosten worden apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Muzix niet. Muzix is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Muzix is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij om contact op te nemen met Muzix (zie contactgegevens).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Muzix. Muzix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Wanneer u een online bestelling op de webshop van Muzix doet, gaan we als volgt te werk:
1  U bestelt een product.
2 U betaalt het product + leveringskosten meteen online via de betalingsprovider Mollie.
3 Muzix verwerkt uw bestelling en geeft deze na betaling door aan een externe firma waarmee wij samenwerken. Wij verzamelen wekelijks bestellingen en geven deze telkens door op DINSDAGEN.
4 Onze externe partner gaat voor u aan de slag en verzorgt tevens de verzending van de gevraagde artikelen.

Betaling:
De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van gekozen betaalmethode (via provider Mollie). Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betalingen van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen frauduleus gebruik van betaalmiddel, onder meer door indentificatiegegevens op te vragen bij de klant. In geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

Muzix is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Bevestiging:
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de verkoper de aankoop aan de klant laten versturen. De klant ontvangt een bevestigingsmail alsook een factuur.

In geval van onbeschikbaarheid van een product zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per mail op de hoogte houden om de bestelling te vervangen of annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen.

Artikel 5: Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België op het adres dat door de klant werd aangegeven in het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of foutieve informatie van de klant zullen aan de klant in rekening gebracht worden.

De levering gebeurt door de firma DPD.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Uiteraard zal de bestelling in principe sneller geleverd worden. We spreken over een vermoedelijke leveringstermijn van 5 tot 10 werkdagen. Het kan ook vroeger of later zijn. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan 30 dagen na datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst worden opgezegd en de klant worden terugbetaald.

Controle van de bestelling:
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant meteen gemeld worden aan Muzix, dit wordt ook meteen vermeld aan de vervoerder bij levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Muzix was geboden.

Fout in de levering:
In geval van leveringsfout of als de producten niet overeenkomen met de bestelbon, zal de klant de verkoper hiervan binnen de 3 dagen na leveringsdatum informeren.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Muzix.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Er kan in principe geen herroepingsrecht ingeroepen worden omdat deze artikelen specifiek bedrukt worden voor een specifieke klant. Het gaat hier over maatwerk.

Wij kunnen geen artikelen ruilen per post.

Ruilen kan enkel uitzonderlijk gebeuren via de events van Muzix.

Artikelen die nog in hun originele verpakking zitten, kunnen met aankoopbewijs eventueel omgeruild worden op een event van Muzix. Dit kan enkel indien dit duidelijk op voorhand besproken is met Muzix. Dit kan ook enkel als het artikel nog niet gebruikt is en kan sowieso tot slechts 2 maanden na aankoop.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Muzix en  het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Muzix.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Muzix zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 10: Privacy- en cookiebeleid

Voor ons beleid omtrent privacy en cookies verwijzen we naar onze privacyverklaring op de website. Wij garanderen alleszins een goede gegevensbescherming.

De verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

Zoals gezegd worden de nodige gegevens voor verdere behandeling en verzending van de bestelde producten ook doorgegeven aan de externe partner waar wij mee samenwerken.

Artikel 11: Overmacht

Indien de verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, dan is er sprake van overmacht.

In het geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Artikel 12: Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meerdere van deze bepalingen in de Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

 

 

Onze musicalstages zijn in samenwerking met:
Jeugd en Dans VZW
Meistraat 2
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0430 536 379

Voor alle vragen betreffende inschrijvingen is er 1 contactpersoon:
Mieke Van Berendoncks (0486 72 07 43 of
info@muzix.be)

Artikel 1: Informatieplicht

De deelnemer verbindt zich ertoe om de gevraagde informatie correct en volledig te verstrekken. Wanneer de verstrekte informatie niet correct of onvolledig is, heeft MUZIX het recht de deelname aan een bepaalde stage te annuleren. De informatie die nodig is voor deelname aan een specifieke stage (naam, geboortejaar, gemeente) mag doorgegeven worden aan Jeugd en Dans VZW. Zij zijn een overkoepelende organisatie waar MUZIX mee samenwerkt voor de organisatie van de stages. Jeugd en Dans VZW verbindt zich ertoe om deze informatie niet verder te delen met derden.

De deelnemer verklaart dat hij de Nederlandse taal voldoende begrijpt. De deelnemer verklaart ook in goede gezondheid te zijn om aan een bepaalde stage deel te nemen.

Artikel 2: Inschrijven

Inschrijven kan enkel voor een volledige stage of lessenreeks.

De deelnameprijs wordt betaald voor de volledige stage of lessenreeks, wij werken niet met een systeem van ‘daggeld’. Dit wil zeggen dat deelnemers die om een of andere reden afhaken, hun geld niet terugbetaald krijgen. Wij hebben immers onze vaste kosten zoals huurgeld, verzekering, kopiekosten e.d. Deelnemers die inschrijven worden sowieso ook op het toonmoment van de betreffende stage/lessenreeks verwacht. Wie niet kan deelnemen aan het toonmoment, kan ook niet deelnemen aan de stage/lessenreeks.

Artikel 3: Annulatie vanuit deelnemer

Annuleren voor een stage of lessenreeks kan enkel met een geldig doktersattest.
Voor alle vragen betreffende annulatie kan u terecht bij Mieke Van Berendoncks (0486 72 07 43 of info@muzix.be).

Artikel 4: Annulatie vanuit MUZIX

MUZIX behoudt het recht om door groepswijzigingen of op basis van andere redenen alsnog een inschrijving te moeten annuleren. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig terugbetaald.

Extra opmerking: Het kan gebeuren dat een stage/lessenreeks door overmacht (vb. Corona) geannuleerd moet worden. Als er sprake is van overmacht dan is Muzix niet verplicht tot volledige terugbetaling van het stagegeld. Uiteraard zoeken wij mee naar de beste oplossing voor iedereen!

Artikel 5: Inschrijvingsgeld

Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, verzekering lichamelijke ongevallen, materiaal, accommodatie en professionele begeleiding.

Wij werken voor onze stages samen met Jeugd en Dans VZW. Zij zijn een door de overheid erkende socioculturele organisatie. Het inschrijvingsgeld gaat in eerste instantie naar Jeugd en Dans VZW. Zij zorgen ervoor dat deelnemers van onze stages verzekerd zijn tegen lichamelijke ongevallen. Daarnaast verzorgen zij ook de attesten voor ziekenfonds en belastingen.

Volgende zaken zijn niet begrepen in de prijs:

  • voor- of nabewaking bij de gemeentelijke opvang waar wij bij sommige stages mee samenwerken
  • lunch en tussendoortjes (wij voorzien wel water om tussendoor te drinken, bij de stages van de specials zijn er wel tussendoortjes voorzien)
  • verzekering alle risico’s of diefstal, annulatieverzekering
  • vervoer van en naar de stage

Als er 2 deelnemers uit hetzelfde gezin aan dezelfde stage deelnemen dan is er sprake van een gezinskorting van 10 euro per deelnemer.

De betaling wordt verwerkt via een account van MUZIX bij Mollie.

Voor alle vragen betreffende de inschrijvingsgeld kan u terecht bij Mieke Van Berendoncks (0486 72 07 43 of info@muzix.be).

Artikel 6: Attesten

Voor de musicalstages worden er attesten uitgereikt i.s.m. Jeugd en Dans.
Jeugd en dans zorgt ervoor dat er attesten zijn voor ziekenfonds of belastingen. Zo kan eventueel een deel van het stagegeld gerecupereerd worden.

Attesten van de mutualiteit worden in naam van Jeugd en Dans en in samenwerking met Muzix automatisch na een stage aan jullie bezorgd.

Fiscale attesten zullen door Jeugd en Dans opgesteld worden. Dit kan enkel voor deelnemers die gedurende de ganse stage jonger dan 12 jaar zijn. Ook deze attesten worden na de stages automatisch aan jullie bezorgd.

OPGELET: Voor de stage in Aartselaar worden de attesten door de gemeente Aartselaar voorzien, inschrijvingen voor deze stage lopen immers via de gemeente.

Voor de lessenreeksen worden geen attesten uitgereikt.

Artikel 7: Verzekeringen.

Muzix verzorgt de verzekering lichamelijke ongevallen voor de lessenreeksen. Zoals reeds vermeld, staat Jeugd en Dans in voor de verzekering van elke deelnemer tegen lichamelijke ongevallen tijdens de stages.

In de deelnameprijs is geen annuleringsverzekering of diefstalverzekering inbegrepen.

Artikel 8: Privacy

Hebben jullie ons al gevonden op Facebook? Tijdens de stage verschijnen er dagelijks enkele foto’s zodat jullie kunnen zien waar we mee bezig zijn. Dit platform kan ook wel handig zijn om met jullie te communiceren. Liken mag dus zeker! Ook op Instagram zijn we de laatste tijd erg actief. Het is zeker de moeite om ons te volgen op Instagram via onze account @muzix.be!

Tijdens de stages/lessenreeksen kunnen foto’s of videobeelden gemaakt worden van de deelnemers. Bij deelname aan de stage verleent u ons de toestemming om deze beelden te gebruiken voor o.m. flyers, advertenties, op de website, op facebook … Dit uiteraard enkel binnen het kader van de activiteiten van MUZIX.

Artikel 9: Verloren Voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden nog één week na afloop van de stage/lessenreeks door MUZIX bewaard. Hierna is MUZIX gerechtigd deze voorwerpen niet langer te bewaren en eventueel over te dragen aan een goed doel.

Artikel 10: Diefstal

MUZIX kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.